Punya Stock Tulang Daging Sapi Berlebih, Coba Buat Sup Tulang Sapi Ala Resto Berikut Ini…

Posted on

RESEP SOUP TULáNG DáGìNG SáPì. Yáng sudáh sáyá ìmprove terus menerus. Kenápá sáyá ìngìn berbágì resep ìnì grátìs kárená kemánápun sáyá pergì sáyá menemukán rátá-rátá oráng kesulìtán untuk membuát resep ìnì dengán benár-benár pás. Sepertì dágìng nyá yáng melumer lembut sáát dìkunyáh.

Dán cìtá rásányá yáng benár-benár áutentìk bìkìn hátì báhágìá dán hángát seìndáh mentárì págì hehehe…Hárápán sáyá semákìn bányák yáng bersemángát untuk memásák.. Dont be worry.. ásál ádá Kemáuán jálán ákán kìtá dápátkán?

By the wáy ìnì soup dágìngnyá melumer lembut dìkunyáh..Resep ìnì tìdák hányá nìkmát tápì jugá ámán buát yáng kolestrol tìnggì. Kok bìsá… Nááá berìkut RESEP dán TìPS álá Mámá Sukmá..

BáHáN UTáMá

  1. Tuláng rusuk/ìgá sápì 1/2 kg
  2. Dágìng dálám potong kecìl/sedáng (bágìán terbáìk páhá)
  3. ìstìláh ácehnyá boh pìsáng=1/4 átáu 1/2 kg sesuáì selerá

TìPS ❣️: REBUS TULáNG RUSUK /ìGá SáPì DENGáN 1 ONS átáu sebongkáh besár BáWáNG PUTìH YáNG SUDáH HáLUS BESERTá áìR SáMPáì TERENDáM. MáSáK +-30 MENìT DáLáM BELáNGá TERTUTUP RáPáT /PRESTO. SááT 20 MENìT BERJáLáN MáSUKKáN BUNGá PEKáK 8 BUTìR DáN 15 BUTìR KáPULáGá DáN KáYU MáNìS 2 POTONG 5CM. JìKá PRESTO MáSUKKáN DìáWáL áTáU REMPáH JUGá BOLEH DìTUMìS DENGáN BUMBU HáLUS. BUáNGLáH BUSá2 KOTOR KECOKLáTáN SááT REBUSáN MENDìDìH.

TUJUáN: Merebus dengán báwáng putìh ágár dágìng empuk sempurná dengán cìtá rásá yáng jáuh lebìh tìnggì wángì sedáp pool láh dán ámán bágì penderìtá kolestrol. Báwáng putìh ádáláh ráhásìá utámá yáng membuát segálá dágìng menjádì empuk dán jádì lebìh nìkmát sertá sehát.

BáHáN BUMBU HáLUS

Báwáng meráh 10 butìr
Báwáng putìh 5 butìr
Ládá sátu sendok mákán
Kemìrì 4 butìr
Jáhe 3 cm
Bubuk pálá 1 sendok teh

BáHáN LáìNNYá

Wortel kentáng sesuáì selerá potong besár
Dáun soup(Seledrì) 5 bátáng potong 3 bágìán
Dáun báwáng 3 bátáng potong 3 bágìán
Tomát 2 butìr beláh 4

TEKNìK MáSáK

  1. Tumìs 2 butìr ìrìsán báwáng meráh kedálám 1/4 cángkìr mìnyák mákán yáng sudáh pánás.
  2. Másukkán bumbu hálus.
  3. Másukkán tomát. (rempáh jugá boleh tìdák dìmásukkán dálám rebusán tuláng dán báwáng putìh tetápì dìtumìs dengán bumbu hálus).
  4. Tumìs sámpáì wángì másukkán dágìng dálám.

Beberápá sáát kemudìán másukkán TULáNG RUSUK/ìGá SáPì/TULáNG DáGìNG BáGìáN LáìN BESERTá REBUSáN áìR TULáNG SEBELUMNYá yáng ádá rempáh-rempáh átáu tìdák dengán rempáh KEDáLáM TUMìSáN BUMBU HáLUS. átáu boleh jugá tumìsán bumbu hálus másukkán kedálám Páncì presto másák kembálì.

Másukkán wortel Másák sámpáì 15-20menìt tergántung tekstur dágìng. másukkán kentáng. Sáát hámpìr másák másukkán dáun soup dáun báwáng. Koreksì gárám dán rásá.

Seteláh dìrásá pás dán empuk mátìkán ápì. Buáng rempáh dán dáun-dáun. Sájìkán dengán bumbu cábe ráwìt dán báwáng goreng sertá kerupuk.

Ták lupá juìce jeruk or lemon teá untuk menetrálìsásì lemák..

selámát mencobá semogá berhásìl