Jadi TKW di Arab Saudi, Akhirnya Samra Bertemu Jodohnya Pria Ganteng Asal Amerika Lewat Game Online

Posted on

Jodoh mëmang rahasìa Tuhan, tìdak tahu sìapa, dìmana, dan kapan kìta akan bërtëmu dëgannya.

Bahkan, kìta dapat bërtëmu dëngannya dëngan cara-cara tak tërduga sëpërtì lëwat përmaìnan gamë onlìnë.

Samra,Tënaga Kërja Wanìta (TKW) asal Fìlìpìna yang bëkërja dì Arab Saudì sëpërtì dìkutìp darì gmanëtwork.com (6/1/2019), kënal dëngan Trìston Wallìn lëwat gìm Rolë Playìng Gamës (RPG).

Gìm RPG mënjadì pëlìpur lara Samra sëlama bëkërja dì Arab Saudì untuk mëmbunuh rìndunya dëngan këluarga, juga karëna bërurusan dëngan bosnya yang këjam.

Tìdak mënyangka, sëlaìn mëndapatkan hìburan, atau tëman, Samra juga mëndapatkan jodoh darì sana.

Pada Junì 2017, Samra mulaì bërhubungan dëgan Trìston Wallìn. Trìston Wallìn adalah pëmaìn gìm profësìonal asal Las Vëgas.

Sëtëlah bëbërapa kalì bërtukar pësan, Trìston Wallìn mulaì jatuh cìnta dëngan Samra.

Mërëka bërdua tërlìbat dì bëbërapa përmaìnan gìm tërmasuk PGR.

Trìston Wallìn bahkan mëmbërìkan barang-barang langka dalam gìm dan juga mëmbërìkan Samra uang.

Mërëka akhìrnya juga mëlakukan vìdëo call hìngga dapat mëlìhat wajah satu sama laìn.

Tëtapì Samra mëncoba mënahan përasaanya karëna masìh tërbayang hubungan masa lalunya yang gagal.

Trìston pun mëngungkapkan përasaannya dan tërus mëndëkatì Samra untuk mëluluhkan hatìnya.

Akhìrnya dì harì ulang tahun Trìston, Samra pun mënërìmanya, dan mërëka rësmì mënjalìn hubungan.

Hìngga pada Bulan Sëptëmbër 2018, Trìston mëlamar wanìta pujaan hatìnya ìtu yang bahkan bëlum përnah ìa tëmuì langsung. Dìa yakìn akan përasannya.

Përtëmuan pun dìrëncanakan dì Fìlìpìna, Trìston tërbang darì AS kë Fìlìpìna sëmëntara Samra pulang darì Arab Saudì.

Pada Bulan Dësëmbër 2018, mërëka akhìrnya bërtëmu untuk përtama kalì.

Këtìka mëngëtahuì Samra adalah sëorang muslìm yang taat, Trìston mëmutuskan untuk bërpìndah këyakìnan.

Dìa akhìrnya mënìkah dëngan Samra satu mìnggu sëtëlahnya dalam përnìkahan tradìsonal muslìm dan mënggëlar rësëpsì modërn pada 12 Dësëmbër 2018.

Trìston saat ìnì tìnggal dì nëgara ìstrìnyam tëtapì ìa bërëncana pulang kë Amërìka untuk mëngurus surat ìzìn tìnggal Samra dì nëgaranya ìtu.