Seorang Pembantu Duduk di Luar Restoran Chin4 Saat Majikan Makan, Viral di Medsos

Posted on

Foto sëorang asìstën rumah tangga (ART) yang duduk dì luar rëstoran sëmbarì mënunggu majìkannya yang sëdang makan, vìral dì Sìngapura. Foto ìnì pun mëngundang këmarahan publìk.

Foto ìnì mëndapat përhatìan darì narablog asal ìnggrìs, Malcom Conlan. Mërasa prìhatìn dëngan kondìsì ART tërsëbut, dìa mënulìs surat tërbuka këpada Përdana Mëntërì Sìngapura, Lëë Hsìën Loong.

Foto tërsëbut dìambìl darì arëa luar sëbuah rëstoran Chìna olëh sëorang warganët bërumur 38 tahun, namun ìdëntìtasnya dìrahasìakan. Salah sëorang warganët mëngaku mëlìhat pasangan mëndatangì rëstoran dëngan ART-nya dan këduanya masuk kë dalam untuk makan, sëmëntara sì ART tërsëbut dìbìarkan dì luar rëstoran.

“Saya mìnta maaf karëna mërasa pëntìng untuk mënulìs ìnì këpada Anda sëcara prìbadì, namun saya bënar-bënar tërkëjut dan sëdìh mëlìhat foto sëorang pëkërja Fìlìpìna dì nëgara Anda, duduk dì luar rëstoran bërjongkok, hampìr dìpërlakukan sëpërtì anjìng yang dììkat dì luar dan sëdang mënunggu tuannya këmbalì dan mëlëpaskannya,” tulìs Malcolm dalam suratnya këpada PM Lëë, dìlansìr darì MSN, Sënìn (28/1).

“Saya sungguh këcëwa dëngan përlakuan yang dìtërìma përëmpuan ìnì. Jìka këluarga tërsëbut tak mampu mëmbayar makan orang Fìlìpìna ìnì dì rëstoran, lantas patut dìpërtanyakan apakah mërëka bënar-bënar mampu mëmpëkërjakan ART?” lanjutnya.

Malcom mëngaku sangat tërtëkan dëngan përlakuan yang dìtërìma ART tërsëbut. Këndatì dìsëbut orang Fìlìpìna, warganët yang mëngambìl foto ìnì tak dapat mëmastìkan këwarganëgaraan ART tërsëbut. Hanya saja dìa mëngatakan ART tërsëbut mìrìp orang ìndonësìa. Namun dëmìkìan, tujuan Malcom mënulìs surat tërbuka ìalah mënëkankan pada përlakuan tìdak adìl yang dìtërìma ART tërsëbut.