Hanya Terlambat 3 Menit, Menteri Jepang Minta Maaf dan Didesak Mundur, Ternyata…

Posted on

Mëntërì Jëpang untuk urusanolìmpìadë dan paralìmpìk,YoshìtakaSakurada, mëmìnta maaf sëcara tërbuka karëna Kamìs (21/02) lalu tërlambat tìga mënìt saat mënghadìrì rapat kërja dëngan parlëmën.

Anggota parlëmën darì kubu oposìsì mënyëbut këtërlambatan Sakurada mënunjukkan sìkap tìdak hormat sërta mënyëbabkan rapat komìtë anggaran tërtunda lìma jam akìbat protës.

Para anggota lëgìslatìf ìtu sangat marah tërhadap Sakurada yang mërëka sëbut mëlakukan sëjumlah kësalahan bërturut-turut.

Pëkan lalu Sakurada mënyatakan këkëcëwaannya sëtëlah përënang andalan Jëpang dì olìmpìadë, Rìkako ìkëë, dìdìagnosa mëngìdap lëukëmìa.

“Dìa adalah calon përaìh mëdalì ëmas (dì Olìmpìadë Tokyo 2020), sëorang atlët yang sangat kamì harapkan. Saya sangat këcëwa,” ujar Sakurada saat ìtu.Tak lama sëtëlah përnyataan ìtu, Sakurada dìdësak mëmìnta maaf.

Tahun 2016, Sakurada juga mëmìcu këmarahan publìk karëna mënyëbut para përëmpuan yang dìpaksa mëmbërìkan layanan sëksual pada prajurìt Jëpang saat përang dunìa sëbagaì ‘pëlacur profësìonal’.

Tak cuma ìtu, tahun 2017, Sakurada yang juga mënjabat mëntërì urusan këamanan sìbër mëngaku tak përnah mëngopërasìkan komputër. ìa mëngaku sëlalu mëndëlëgasìkan tugasnya këpada bawahan.

Këlompok oposìsì pun tërus mëndësak Sakurada lëngsër darì pëmërìntahan.

Mëskì tërlambat hadìr dalam rapat tak dìanggap sëbagaì kësalahan kultural yang mëngërìkan, oposìsì mënyëbut ìnsìdën tërakhìr sëbagaì bagìan ak tërpìsahkan darì sëgala kësalahan Sakurada.

Dalam jajak pëndapat tërkaìt kompëtënsì Sakurada, 65% rëspondën dì Jëpang mënyëbutnya tak pantas mënyandang jabatan mëntërì. Survëì ìtu dìtërbìtkan koran Asahì Shìmbun, pëkan lalu.

Sakurada dìtunjuk mënjadì mëntërì urusan Olìmpìadë Oktobër 2018. Salah satu tugasnya adalah mëncëgah sërangan sìbër mëngganggu olìmpìadë yang bakal dìgëlar dì Tokyo tahun 2020.