Bunda Anaknya Lahìr Pagì, Sìang atau Malam Harì? Ternyata Keprìbadìan Anak ìkut Waktu Lahìrnya

Posted on

Sìapa sangka, waktu lahìr anak mëmpunyaì pëngaruh bësar tërhadap këprìbadìannya sampaì bërusìa. mëngënal sìfat dan juga sìkap anak bërsumbër pada waktu lahìrnya bërìkut ìnì.

waktu lahìr anak dapat mëmastìkan sërupa apa këprìbadìannya dì masa dëpan. omongan orangtua kalau anak yang lahìr tëngah malam condong nakal tìdaklah sëmata – mata mìtos.

tampaknya, waktu lahìr anak bënar mëmbagìkan pëngaruh bësar tërhadap sìfat yang dìbësarkan anak sëmënjak balìta. ìkutì uraìan lëngkap darì kamì bërìkut ìnì, buat mëngënalì sìfat anak kamu bërsadarkan waktu lahìrnya.

 • waktu lahìr anak jam 5 – 7 pagì : waktu këlìncì

anak yang lahìr dì waktu ìnì mërupakan anak yang amat lëmbut, ìa suka këbërsìhan dan juga pula suka bërpakaìan apìk. anak yang lahìr dì waktu këlìncì, amat ramah, pula rëndah hatì. mëmpunyaì sopan santun yang baìk. sësuaì buat jadì sësëorang psìkolog, karna karaktërnya yang dapat mëngërtì tëman , murah hatì, baìk hatì dan juga sënantìasa ìngìn mënolong tëman .

 • waktu lahìr anak jam 7 – 9 pagì : waktu naga

këprìbadìan anak yang lahìr dì waktu naga, mëmpunyaì tëkad bësar, tìdak tabah, pula këras hatì. tëtapì dëmìkìan, ìa pula mëmpunyaì komìtmën kokoh, watak jujur, harga dìrì bësar yang buatnya dapat mënggapaì masa dëpan tërang bërkat usahanya sëorang dìrì.

 • waktu lahìr anak jam 9 – 11 pagì : waktu ular

anak lahìr dì waktu ular, hëndak bërkëmbang jadì ìndìvìdu yang mëmërhatìkan pënampìlan. ìa pula mëmpunyaì watak tënang, rìang, pìntar, pandaì bërdìalog dan juga pandaì mënaruh përasaan. ìa mënggëmarì përsaìngan, dan juga amat bahagìa bìla dapat bërposìsì dì puncak. ìa pula sësëorang përëncana yang bìjak.

 • waktu lahìr anak jam 11 pagì

jam sëbëlas pagì mërupakan waktu këlahìran para atlët, yang mëmpunyaì banyak tënaga dan juga këkokohan. ìa pula sësëorang pëtualang, dan juga murah hatì. anak ìnì pula mëmpunyaì banyak ruang buat cìnta dì dalam hatìnya. cìnta këpada këluarga dan juga tëmannya hëndak buatnya jadì sësëorang pëkërja këras.

 • waktu lahìr anak jam 12 – 1 sìang

anak yang lahìr dì waktu sìang mërupakan anak yang aktìf dan juga ënërgìk. pënuh kërasa mau këtahuì dan juga suka bërmaìn. tìdak hanya ìtu, balìta yang lahìr dì waktu mataharì lagì bësar, mëmpunyaì këahlìan mëngajar yang bagus. whatëvër karìër yang dìa sëlëksì nantìnya.

ìa hëndak jadì orang yang ambìsìus tëtapì pënuh tanggung jawab. ìa pula hëndak gampang mëncìptakan jatì dìrì, karna ìa këtahuì apa yang dì ìdamkan dalam hìdup ìnì.

 • waktu lahìr anak jam 2 sìang

balìta yang lahìr dì waktu ìnì, hëndak bërkëmbang jadì pëtualang dan juga mënggëmarì spontanìtas. kala ìa bërkëmbang bërusìa, ìa hëndak sënantìasa mëncarì tantangan buat mënumbuhkan këmampuannya.

 • waktu lahìr anak jam 3 sìang

anak yang lahìr dì jam ìnì, mëmpunyaì sopan santun baìk, ramah, tënang, dan juga lëmbut. anak ìnì pula kërap nampak bërkëcìl hatì, sëmëntara ìtu ìa cuma lagì bërpìkìr. bìla mënëmukan përlakuan kurang baìk, ìa hëndak mëlawan dan juga mëmbëla dìrì.

këyakìnan prìbadìnya tërsëmbunyì dìbalìk përìlaku yang tënang. ìa mëmbëncì këkërasan, tëtapì pula këras këpala buat mëncapaì prëstasì sëbanyak – banyaknya.

 • waktu lahìr anak jam 3 – 5 sìang : waktu monyët

anak kamu hëndak bërkëmbang jadì pëtualang yang mëmpunyaì spontanìtas bësar dìkala ìa bëranjak bërusìa. ìa pula hëndak amat aktìf mëncarì trìk buat mënantang prìbadìnya sëorang dìrì dan juga mënumbuhkan këmampuannya.

 • waktu lahìr anak jam 5 – 7 malam : waktu monyët

anak yang lahìr dì waktu ìnì, mëmpunyaì karaktër tërbuka, tëtapì pula tìdak sabaran dan juga condong cëroboh. walaupun dëmìkìan, ìa hëndak bërkëmbang jadì orang bìjaksana, pìntar, bëranì mëlaksanakan përìhal yang bënar, përëncana baìk, pula këtahuì gìmana trìknya bërtahan dì suasana susah.

anak ìn pula mëmpunyaì këahlìan mënyësuaìkan dìrì dëngan orang – orang dì sëkëlìlìngnya. mëmìlìkì pëngabdìan bësar pada pëkërjaan, pula tërpërcaya. tìdak hanya ìtu, ìa gampang mënarìk atënsì orang dì sëkëlìlìngnya dëngan gayanya yang suka bërcanda tëtapì sënantìasa tëgas dìkala dìpërlukan.

 • waktu lahìr anak jam 7 – 8 malam

balìta yang lahìr dì waktu antara magrìb sampaì ìsya, hëndak bërkëmbang jadì orang yang pënuh kërasa ëmpatì. ìa hëndak sënantìasa tulus mënolong tëman . ìa pula hëndak mëmpunyaì pëmbawaan rìang, dan juga mënërìma hìdup apa tërdapatnya.

 • waktu lahìr anak jam 8 – 12 malam

anak yang lahìr dì waktu malam, hëndak mëmpunyaì këyakìnan dìrì dan juga antusìas bësar. këprìbadìan ìnì dapat dìkënalì sëmënjak umur dìnì. ìa pula pëmandu alamìah sëmënjak lahìr.

8 – 10 malam: anak hëndak suka mënolong tëman , dan juga mëncìptakan këbahagìaan dalam bërbuat këbaìkan. sayangnya, ìa dapat bërkëmbang jadì sësëorang përfëksìonìs dan juga bëncì mëlaksanakan kësalahan.
10 – 12 malam: balìta lahìr dì rëntang waktu ìnì, hëndak bërkëmbang jadì anak përìang. ìa amat mëghargaì krëatìvìtas, dan juga sënantìasa pantang mënyërah buat mënggapaì tujuan yang dìa mau.

 • waktu lahìr anak jam 12 malam – 4 pagì

tëngah malam sampaì mënjëlang pagì mërupakan waktu këlahìran kanak – kanak yang pënuh ìmajìnasì. dììrìngì dëngan karaktër yang sëdìkìt sënsìtìf.

jam 12 malam – jam 2 dìnì harì: anak lahìr dì rëntang waktu ìnì condong mëmpunyaì këyakìnan dìrì bësar, dan juga tërasa aman bërposìsì dì bundaran sosìal. mërëka pula suka bërbagì pëngëtahuan, dan juga mëndësak tëman buat bërpìkìr posìtìf dan juga mënëmpuh hìdup dëngan baìk. këluarga mërupakan përìhal utama untuk mërëka yang lahìr dì tëngah malam.

jam 2 dìnì harì – jam 4 pagì : anak lahìr dì waktu dìnì harì mënjëlang pagì, hëndak bërkëmbang jadì komunìkator ulung. ìa pula pënuh kërasa mau këtahuì. kësëmpatan mërëka buat suksës dalam karìër sangat bësar. ìa sënantìasa bërupaya këras dan juga tëguh mëlìndungì harga dìrì.

sëluruh prëdìksì dì atas bërsumbër pada ìlmu astrologì, dapat bënar dapat tìdak. yang tëntu, jam bërapapun anak lahìr, ìa hëndak bërkëmbang jadì ìndìvìdu luar bìasa, karna ìa mëmpunyaì orangtua yang luar bìasa sërupa kamu.

Nyatanya, ìnì këlaìnannya karaktër anak yang lahìr dì pagì, sìang, sorë dan juga malam harì
Bolëh yakìn ataupun tìdak tërdapat sëbagìan trìk buat mëngënalì karaktër sëorang, salah satunya darì waktu lahìr.

nyatanya moms dapat mëmandang karaktër anak dan përbëdaannya darì anak yang lahìr pada pagì, sìang, sorë dan juga malam harì!

bërìkut sëbagìan karaktër sëorang bagì waktu lahìr.

 • 00 – 02. 00

anak yang lahìr dì antara waktu tëngah malam sampaì jam 2 pagì condong pëndìam.

përìhal ìnì dìakìbatkan mërëka mëncarì suatu kondìsì yang sudah aman untuk mërëka.

zona aman amat dìcarì olëh orang yang lahìr dìkala tëngah malam ìnì.

walaupun bëgìtu, dìa amat bërgaìrah dan juga mëmbërìkan antusìas posìtìf pada orang sëkìtarnya.

këluarga untuk orang yang lahìr dì jam ìnì mërupakan no satu.

 • 00 – 04. 00

këkhawatìran sërìng tìba pada anak yang lahìr dì jam ìnì.

tëtapì, mërëka mëmpunyaì kërasa mau këtahuì yang cukup bësar sampaì – sampaì sërìng kalì mëlaksanakan bërmacam aktìvìtas yang baru dan juga bëlum mërëka pahamì sama sëkalì.

orang yang lahìr dì jam ìnì condong pìntar dan juga amat pandaì bërbìcara.

dìkala bësar nantì, hobì yang dìgëlutì lazìmnya sëputar mëmbaca novël, travëllìng dan juga mënulìskan.

 • 00 – 06. 00

wujud pënjaga jadì jënìs orang yang lahìr pada jam ìnì.

anak yang lahìr pada waktu ìnì amat hìrau hëndak masa dëpan sampaì – sampaì condong mëlìndungì apa yang dìpunyaì dìkala ìnì.

bërbagì këpada orang – orang dì dëkat jadì përìhal yang bahagìa dìcoba olëh anak yang lahìr dì jam ìnì.

walaupun agak sëdìkìt këras këpala, dìa pula mënggambarkan jënìs yang romantìs.

 • 00 – 08. 00

tìngkatan krëatìvìtas dan juga ìmajìnasì anak yang lahìr dì jam ìnì sangat bësar.

tìdak hanya ìtu, dìa pula tërasa kalau prìbadìnya mërupakan wujud yang bërartì dan juga sërìng mënuntut dìrì sëorang dìrì buat lëbìh baìk.

përìlaku tadì mëmbìkìn anak yang lahìr dì pagì harì ìnì nantì jadì wujud pëmìmpìn walaupun sërìng – kalì mëmpunyaì përìlaku yang sangat bossy.

 • 00 – 10. 00

anak yang lahìr dì jam ìnì condong lëbìh tërasa sënsìtìf dan juga amat mënggëmarì aktìvìtas yang mënyëndìrì sërupa mëdìtasì ataupun aktìvìtas yang mëmbìkìn dìrì tërasa damaì.

hìngga tìdak hëran anak yang lahìr dì jam ìnì bìsa jadì lëbìh bahagìa sëndìrìan.

tìdak hanya ìtu, dìa pula sërìng mëmbagìkan kërasa damaì këpada orang dì sëkìtarnya.

 • 00 – 12. 00

wujud yang ramah tërdapat dì dalam karaktër anak yang lahìr dì jam ìnì.

dìa condong mëmìlah bërgaul dëngan orang yang bënar mëmpunyaì kësamaan dan juga sanggup buat mënyatukan sëbagìan orang jadì satu këlompok.

anak yang lahìr dì jam ìnì sënantìasa mëncarì sahabat dan juga pëngalaman baru.

 • 00 – 14. 00

anak yang ambìsìus tërdapat pada orang yang lahìr dì jam ìnì.

dìa condong sanggup bërtanggung jawab hëndak whatëvër tugas yang dìkasìh.

dìa pula pandaì bëkërja sama dëngan tëman sampaì – sampaì mëmpunyaì kërja rëgu yang baìk.

baca pula: kërap tëmukan garìs putìh dì kuku? tìdak dìsangka maksudnya bunda lagì hadapì ìnì

 • 00 – 16. 00

jadì wujud yang pëmbëranì dan juga tìdak tahu cëmas jadì karaktër anak yang lahìr dì jam ìnì.

anak condong bosan dëngan rutìnìtas yang ìtu – ìtu aja sampaì – sampaì sërìng mëncarì pëngalaman yang baru.

ëksplorasì dan juga mëncarì suatu yang bërubah jadì hobì yang dìpunyaì anak yang lahìr pada jam ìnì.

 • 00 – 18. 00

ënërgìk jadì karaktër yang dìpunyaì anak yang lahìr pada sorë harì ìnì.

dìa condong bahagìa bërupaya buat mënuntaskan suatu.

walaupun mëmpunyaì antusìas yang posìtìf, anak kadangkala kalì cëmas buat mëngatakan apa yang mërëka rasakan dan juga tërbuka këpada orang dì sëkìtarnya.00 – 20. 00

këahlìan buat bërëmpatì jadì karaktër yang banyak dìrasakan olëh anak yang lahìr pada waktu ìnì.

mërëka sanggup mëngërtì përasaan yang dìalamì olëh tëman .

dìa amat mënjauhì bërkonflìk dëngan tëman dan juga tìdak sangat banyak këluhan maupun bërtanya.

 • 00 – 22. 00

anak yang lahìr dì jam ìnì hëndak sënantìasa mënunjang orang dì sëkìtarnya.

mëmbantu jadì suatu yang dìbanggakan dan juga dì ìdamkan olëh anak.

walaupun bëgìtu, karaktër anak yang lahìr dì jam ìnì condong përfëksìonìs dan juga bërupaya buat mënjauhì kësalahan.

 1. 00 – 00. 00

mëmpunyaì cìta – cìta yang tëntu mërupakan përìhal ìstìmëwa yang dìpunyaì anak yang lahìr dì jam ìnì.

anak hëndak mëmpunyaì ënërgì juang yang bësar buat mënggapaì apa yang mërëka mau.

dëngan krëatìvìtas dan juga këahlìan buat mëmpërolëh atënsì orang dì sëkìtarnya, anak hëndak sanggup mëmpërolëh apa yang mërëka mau.

Mëmandang cìrì anak darì bulan këlahìrannya
Këprìbadìan sëorang sësungguhnya bënar tìdak sërta – mërta dìpunyaì sëmënjak lahìr, tëtapì pula yang dìpëlajarì dalam hìdupnya. just for fun ya, bun, bërìkut ìnì bërmacam cìrì anak dìlìhat darì bulan këlahìrannya, sërupa dìkutìp spëakìngtrëë:

 • balìta januarì

mënggambarkan balìta yang mënawan ataupun gantëng. balìta januarì nantì suka bërdandan, gampang bosan, dan juga cërëwët. mërëka lazìmnya tìdak sërìng mënampìlkan ëmosìnya, mëmërlukan waktu yang këbìh lama buat pulìh dìkala sakìt, pëka, suka mërëndah, dan juga këras këpala.

 • balìta fëbruarì

pìkìrannya abstrak, bun. mërëka dìkëtahuì pìntar dan juga pandaì, karaktër kërap bërubah – ubah, mënarìk, tëtapì ëmosìonal.

dìtëngaraì balìta fëbruarì dìkala bëranjak bësar condong pëndìam, pëmalu, dan juga rëndah hatì. mërëka jujur dan juga loyal, bërnìat buat mënggapaì tujuan, dan juga mënyayangì këbëbasan. mërëka hëndak mëlawan dìkala dìbatasì, dan condong agrësìf.

balìta fëbruarì nantì hëndak jadì orang yang sangat sënsìtìf dan juga gampang sakìt. dapat marah dëngan gampang tëtapì tìdak mënunjukkannya. tìdak suka përìhal yang tìdak butuh. mëncìntaì sahabat tëtapì tìdak sërìng mënunjukkannya.

bëranì dan juga këras këpala, ambìsìus. mëmpunyaì mìmpì dan juga harapan. tajam. mënyayangì ìntërmëzo dan juga lìburan. romantìs dì dalam, tëtapì tìdak dì luar. boros, dan juga bërupaya bëlajar mënampìlkan ëmosì.

 • balìta marët

këprìbadìanyang mënarìk, pëmalu, pënyayang dan juga pëndìam. jujur, murah hatì, dan juga sìmpatìk. mënyayangì këdamaìan dan juga këtënangan.

dìkala bësar, ìa pula hëndak sënsìtìf tërhadap tëman . gampang marah, mampu dìpërcaya, baìk hatì. kìra – kìra tìdak mënampìlkan ëmosì. gëmar mëngamatì dan juga mënghìtung tëman .

 • balìta aprìl

balìta yang lucu, tëtapì këras këpala. nantì jadì wujud yang amat banyak bìcara, tënang dan juga cool. walaupun bëgìtu, ìa dìkëtahuì baìk dan juga sìmpatìk.

përìhal yang laìn prìhatìn dan juga rìncì, sëtìa, amat yakìn dìrì, pëka, dan juga bërlagak posìtìf. nantìnya jadì wujud yang murah hatì, mëmìlìkì ìngatan yang bagus, pìntar dan juga bërpëngëtahuan luas, dan suka mëncarì data.

balìta aprìl nantìnya dìkëtahuì sanggup mënghìbur sëluruh orang dan juga ataupun mëmbìkìn tëman tërtawa. dìa pula sanggup mëmotìvasì dìrì sëorang dìrì dan juga tëman , pënafsìran, sampaì – sampaì tëman tërasa bahagìa dìkala bërposìsì dì sëkìtarnya.

 • balìta mëì

balìta yang lahìr dì bukan mëì dìtëngaraì këras këpala dan juga këras hatì. këmauannya këras dan juga amat tërmotìvasì. dìkala bësar, ìa mëmìlìkì bënak yang tajam, tëtapì gampang marah.

mërëka mënarìk atënsì tëman dan juga mënggëmarì atënsì, dan mëmìlìkì përasaan mëndalam. lazìmnya mënawan sëcara raga dan juga mëntal, bahagìa bëpërgìan, dan tìdak suka bërposìsì dì rumah.

orang yang lahìr dì bulan mëì tìdak mëmërlukan motìvasì, pëmalu tërhadap lawan tìpë, dan juga gampang tërhìbur. orangnya sìstëmatìk (otak kìrì) , mënyayangì sastra dan juga sënì, suka bërmìmpì, mëmìlìkì ìmajìnasì yang baìk, pëkërja këras, dan mëmìlìkì antusìas bësar.

 • balìta junì

mërëka yang lahìr dì bulan junì mëmpunyaì karaktër baìk, bahagìa mëmpunyaì sahabat baru, dan bërlagak sopan. balìta yang lahìr junì nantìnya jadì pënggoda yang hëbat dan juga bahagìa mëmpunyaì sahabat yang mënarìk.

balìta yang lahìr bulan ìnì nantìnya pula bahagìa fìlm yang hëbat, dan juga bìsa jadì sësuatu dìkala dapat jadì aktor ataupun aktrìs populër, hë – hë.

 • balìta julì

balìta yang lahìr julì bahagìa mënëmanì tëman , tëtapì susah dìmëngërtì. lazìmnya mërëka tënang, këcualì dìkala tëgang. balìta yang lahìr julì nantìnya suka mëmbanggakan dìrì sëorang dìrì, mëmpunyaì rëputasì, gampang tërhìbur, dan juga jujur.

dìkala sudah bësar, balìta buan julì prìhatìn dëngan përasaan orang, bìjaksana, dan juga ramah. balìta julì pula dìkëtahuì ëmosìonal, tëmpëramëntal, dan juga tìdak tërduga. mërëka moody dan juga gampang sakìt hatì. walaupun bëgìtu mërëka bukan orang yang suka balas dëndam, pëmaaf, tëtapì tìdak sëmpat kurang ìngat hëndak suatu yang mënyakìtìnya.

mërëka tìdak suka përìhal yang tìdak masuk ìdë dan juga tìdak butuh, suka mëmandu tëman sëcara raga dan juga mëntal, sënsìtìf dan juga tërkësan hatì – hatì. mërëka pula wujud yang dìkëtahuì hìrau dan juga mënyayangì, pënuh sìmpatì, hatì – hatì, dan juga tajam.

balìta yang lahìr dì bulan julì dìkala bësar nantì hëndak jadì sësëorang pëkërja këras. dìa pula dìkëtahuì tìdak tërdapat kësusahan dalam bëlajar, bahagìa sëndìrìan, kërap mërënung tëntang masa këmudìan dan juga sahabat lama. mërëka tìdak agrësìf këcualì dìprovokasì, mënyayangì buat dìcìntaì, gampang tërluka dan juga përlu waktu lama buat pulìh.

 • balìta agustus

balìta yang lahìr bulan agustus lazìmnya cuëk, suka mëngambìl rësìko, dan suka bërìkan atënsì. mërëka tìdak mëmpunyaì kontrol dìrì, baìk hatì, yakìn dìrì, tëtapì amat balas dëndam.

orang dëngan këlahìran agustus pula gampang bërtëman dan juga bahagìa ngobrol, bun, karna dìa suka bërdìalog. tìdak hanya ìtu, balìta këlahìran agustus mënggëmarì musìk dan juga bahagìa bërnyanyì, pëlamun, dan juga gampang tërsëndat.

balìta këlahìran agustus kala bësar pula tìdak suka apabìla tìdak dìpërcaya. dìa pula mëmpunyaì ìmpìan yang bësar tëtapì tìdak suka bëlajar. orang yang lahìr dì bulan agustus mëngìngìnkan këbëbasan. dìa hëndak bërontak apabìla dìtahan ataupun dìbatasì. mërëka dìkëtahuì këras këpala, sënantìasa mau këtahuì, ìndëpëndën, dan juga bërkëmauan këras.

 • balìta sëptëmbër

balìta yang lahìr sëptëmbër aktìf dan juga dìnamìs. nantì mërëka hëndak dìkëtahuì bagaìkan orang yang tëgas, tëtapì tërgësa – gësa sampaì – sampaì condong mënyësal.

mërëka mënarìk dan juga mëncìntaì dìrì sëorang dìrì, mëntalnya kokoh dan juga pënuh atënsì. orang – orang yang lahìr dì bulan sëptëmbër condong dìplomatìk, bahagìa mënghìbur, ramah, dan juga dapat mëmbongkar përmasalahan orang.

mërëka pula bëranì dan juga tìdak tahu cëmas, bahagìa bërpëtualang, mënyayangì, dan juga hìrau pada tëman . balìta yang lahìr sëptëmbër nantì bërkëmbang bagaìkan wujud yang murah hatì, dan juga lazìmnya mëmìlìkì banyak sahabat.

sosoknya ëmosìonal, këras këpala, gëgabah. tëtapì ìa pula dìucap mëmpunyaì ìngatan yang bagus, dan dapat mëmotìvasì dìrì sëorang dìrì dan juga tëman .

 • balìta oktobër

balìta yang lahìr oktobër nantì suka ngobrol, pula mënyayangì orang – orang yang mënyayangì mërëka. tìdak hanya ìtu batìn dan juga fìsìknya mënawan, suka bërbohong tëtapì tìdak bërpura – pura.

kërap marah, bahagìa bërgaul, bëranì dan juga tìdak tahu cëmas. balìta yang lahìr oktobër dìkala bësar hëndak gampang tërsakìtì tëtapì sëmbuh dëngan gampang. pëlamun, dogmatìs, tìdak dapat mëngatur ëmosì, sulìt dìtëbak, dan juga amat pìntar.

 • balìta novëmbër

balìta yang lahìr novëmbër këlakmënjadì orang yang dapat dìpërcaya dan juga sëtìa. amat bërnafsu dan juga bërësìko, dan kadang – kadang lìar.

mërëka këtahuì gìmana bërhura – hura. dìkëtahuì bagaìkan wujud yang sëksì dan juga mìstërìus. sëluruh orang tërtarìk pada këcantìkan batìn dan juga raga, dan karaktër yang ìndëpëndën.

lazìmnya mërëka pënuh cìnta tëtapì tërtutup. kadangkala amat ëmosìonal dan juga tëmpëramëntal. gampang bërjumpa orang baru dan juga amat sosìal dalam sësuatu këlompok, tìdak cëmas, dan juga mandìrì.

dëngan këcërdasannya, mërëka dapat mënanggulangì sëorang dìrì përkaranya.

 • balìta dësëmbër

balìta yang lahìr dësëmbër jënìs yang sëtìa dan juga murah hatì, patrìotìk, kompëtìtìf dalam sëluruh përìhal. mërëka dìkala bërusìa hëndak dìkëtahuì aktìf dalam gamë dan juga ìntëraksì, walaupun tìdak sabaran, tërgësa – gësa, dan juga ambìsìus.

mërëka pula mëmpëngaruhì dalam bërorganìsasì, bahagìa bërkumpul, dan gampang dìajak bìcara walaupun sulìt dìpahamì.

tëtapì mërëka gampang dìpëngaruhì dëngan këbaìkan, sopan dan juga lëmbut. sosoknya mëmpunyaì banyak ìlham, pëka, dan juga pìkìrannya aktìf. tëtapì mërëka orangnya ragu – ragu dan juga condong mënunda, pëmìlìh dan juga sënantìasa mëngìngìnkan yang tërsadu, dan ëmosìonal.

sosoknya dìkëtahuì lucu dan juga bahagìa bërcanda, pìntar bërdëbat, banyak bìcara, pëmìmpì, dan ramah. ìa pula këtahuì gìmana trìk bërgaul, gampang mënyayangì tëtapì pula gampang tërluka. mërëka rawan tërsërang flu, bahagìa musìk, gampang bosan, cërëwët, tëtapì pëka.

 • dalìl ataupun këbëtulan?

bulan këlahìran bënar sërìng dìhubungkan dëngan këprìbadìan sëorang. dëngan mëngënalì banyak përìhal tëntang anak, hëndak mënolong ìbu mëmbìmbìng anak dëngan cìnta dan juga uraìan yang lëbìh baìk dì sëjauh hìdupnya, dan mëmbëntuk këprìbadìan anak yang bërtanggung jawab.

bëbërapa rìsët bënar mënampìlkan tërdapatnya ìkatan antara tëmpëramën dan juga kësëhatan dëngan bulan këlahìran sëorang, bun. walaupun, horoskop ataupun ramalan bërsumbër pada zodìak dan waktu këlahìran bërlawanan dëngan ìlmu pëngëtahuan, tëtapì sërìg kalì waktu këlahìran sëorang pëngaruhì këhìdupannya.

ratusan rìsët yang dìtërbìtkan dalam bërmacam harìan mënampìlkan bulan këlahìran sëorang bërhubungan dëngan karaktërìstìknya sërupa tëmpëramën, usìa panjang dan juga kërëntanan tërhadap pënyakìt tërtëntu, dëmìkìan sërupa dìbërìtakan dëtìkhëalth.

para ìlmuwan bërkata sëbagìan pënëmuan ìnì bìsa jadì aja palsu, tëtapì bìla mëmandang rëalìtas yang tërdapat, sëbagìan përìhal mëmpunyaì kësësuaìan yang dapat jadì mërupakan këbëtulan. dampak yang laìn dapat jadì amat nyata, bukan dìakìbatkan olëh kësëjajaran planët – planët, namun karna pëngaruh arëa sëpanjang këhamìlan dan juga dìnì këhìdupan.

tìdak harus sangat sungguh – sungguh, bun. kìtalah yang amat këtahuì anak kìta, sampaì – sampaì kìta pula yang amat mëngërtì gìmana mëmbìmbìng mërëka