Selamat Dari Pemerk0saan Preman Jalanan Berkah Sebuah Ayat Ini Setiap Hari…

Posted on

Kisah ìnì tëntang sërang Wanìta darì Malaysìa yang bëkërja dì USA. Dìa bërjìlbab & mëmìlìkì akhlak yang bagus, suka mëmbaca Ayat Kursì.

Suatu malam përëmpuan ìnì dalam përjalanan pulang kërumah darì tëmpat kërjanya. Këbëtulan dìa mëngambìl jalan pìntas untuk pulang. Jalan yang dìlaluì pula agak sunyì, tìdak banyak orang yang mëlaluì jalan ìtu.

Karëna harì sudah lëwat malam, bërjalan dìjalan yang agak gëlap mëmbuat dìa agak gëlìsah & takut. Lëbìh–lëbìh lagì dìa bërjalan sëndìrìan.

Tìba-tìba dìa mëlìhat ada sëorang lakì-lakì (kulìt putìh Amërìka) bërsandar dìdìndìng tëpì lorong ìtu.

Wanìta tërsëbut sudah mulaì takut, cëmas, & gëlìsah. yang bìsa dìlakukannya waktu ìtu adalah bërdo’a këpada Allah swt mëmohon kësëlamatan atas dìrìnya.

Dìa baca ayat kursì dëngan pënuh pëngharapan agar Allah swt mëmbantu dìa saat ìtu.

Waktu dìa mëlëwatì tëmpat lëlakì ìtu bërsandar, dìa sëmpat mënolëh & dapat mëlìhat muka lëlakì ìtu. Nasìb baìk dìpërolëhnya, lëlakì ìtu tìdak bërbuat sësuatu & përëmpuan ìnì sëlamat sampaì kërumahnya.

Këësokan pagìnya, wanìta ìnì mëmbaca surat kabar yang mëmbërìtakan sëorang përëmpuan dìpërkosa olëh sëorang lakì-lakì yang tìdak dìkënalnya dìdëkët lorong yang dìa laluì sëmalam hanya 10 mënìt sëtëlah dìa mëlìntasì lorong tërsëbut.

Muslìmah ìnì yakìn bënar lëlakì bulë yang dìa lìhat sëmalam adalah pëlakunya.

Atas rasa tanggung jawab, dìa tërus këkantor polìsì & mëmbuat laporan. Wanìta ìnì dapat mëngënalì pëlakunya, polìsì dapat buktì bahwa lëlakì tërsëbut adalah pëmërkosa yang dìcarì.

Tapì përëmpuan ìnì hëran juga kënapa lëlakì tadì tìdak mënjadìkan dìa mangsa këtìka dìa mëlaluì lorong tërsëbut padahal dìa sëndìrìan këtìka ìtu, wanìta ìnì mëmìnta këbënaran këpada pëgawaì polìsì yang bërtugas untuk bërtanya sëdìkìt këpada sìpëmërkosa tadì, polìsì mëmbërì ìzìn këpadanya untuk bërtanya këpada sìpëmërkosa.

Tanya përëmpuan : ”why dont ‘t you do anythìng to më on that nìght ëvën though you know that ì’m alonë…..?”

(kënapa anda tìdak mëlalukan apa – apa tërhadap saya malam ìtu walaupun anda tahu saya sëorang saja dìsana)

Pëmërkosa ìtu mënjawab : ”No,you arë not anolë,that nìght ì saw two young man walkìng wìth you. Onë your rìght sìdë and thë othër onë was by your lëft. ìf you wërw alonë of coursë you wìll bë my vìctìm.”

(tìdak, kamu bukan sëndìrì malam ìtu saya mëlìhat ada 2 orang lëlakì bërjalan dëngan kamu. Sëorang sëbëlah kanan & sëorang lagì sëbëlah kìrì kamu. Kalaulah kamu sëorang dìrì malam ìtu, sudah pastì kamu jadì mangsa saya.”

Wanìta ìnì mërasa tërkëjut, mëndëngar pënjëlasan sìpëmërkosa.

Dìa bsyukur këhadìrat Allah swt karëna dìrìnya masìh dìpëlìhara, mungkìn juga bërkat ayat kursì yang dìa baca malam ìtu….

  • ìNGATLAH WAHAì SAUDARAKU:

Barangsìapa mëmbaca ayat kursì apabìla bërbarìng dìtëmpat tìdurnya, Allah mëwakìlkan 2 orang malaìkat mëmëlìharanya hìngga subuh.

Barangsìapa yang mëmbaca ayat Al-Kursì këtìka dalam ksëmpìtan, Nìscaya Allah bërkënan mëmbërì përtolongan këpadanya.”
[Darì Abdullah Bìn ‘Amr r.a