Masih Kecil dan Peraw4n, G4dis 8 T4hun Ini Hamil Tanpa Berhubung4n B4dan ..

Posted on

Suatu Kenyataan yang bìkìn sëmua orang gëlëng-gëlëng këpala.Përìstìwa yang mungkìn sulìt dìbayangkan.Bahkan, mungkìn hanya ada dalam sëbuah cërìta dongëng.

Ada Sëbuah Cerita anëh tërjadì dì mana sëorang gadìs bërusìa 8 tahun tìba-tìba mëngandung sëorang anak.Gadìs 8 tahun awalnya mërasa sakìt përut.

Këmudìan dìa dìbawa kë doktër, saat dìpërìksa doktër mënëmukan tumor ìndung dì sël tëlurnya.Gadìs bërnama Lìnlìn (nama samaran) bërasal darì Harbìn, Tìongkok

Dìrëktur Wang Wënshëng darì Dëpartëmën Bëdah Kardìoraks, mëngatakan bahwa sëlama opërasì ada tëratoma kìtìk bërdìamëtër 10 kalì lëbìh bësar darì ovarìum.

Mëlansìr darì Chìna ëconomìc Nët pada Kamìs (9/5/2019), tumor lahìr dì ovarìum kìrì gadìs ìtu volumënya 10 kalì lëbìh bësar darì ovarìum mënyëbabkan tëratoma tërbalìk, dan ovarìum muncur.

Ovarìum yang dìsëbabkan ìskëmìa mënyëbabkan nìkrosìs dan rasa sakìt parah pada anak përëmpuan.

Sëlama opërasì, tumornya tërlalu bësar untuk dìangkat, jadì doktër mëlëpaskan tumor darì sël ìndung tërsëbut.

ìndung tëlur kìrì dìangkat karëna nëkrosìs, dan ovarìum dìpërtahankan, mëmastìkan gadìs ìtu tëtap mëmìlìkì kësuburan dì masa dëpan.

Namun, yang mëncëngangkan adalah tumor tërsëbut sëbënarnya adalah sëorang bayì yang bërsëmbunyì dì dalam përutnya.

Lantas bagaìmana bìsa sëorang anak 8 tahun mëngandung anak dì dalam përutnya, padahal dìa tìdak përnah bërhubung4n ìntìm?

Mënurut doktër, anak tërsëbut sëharusnya adalah saudara këmbar anak përëmpuan tërsëbut, namun këtìka lahìr dìa tërtutup dan tërsëmbunyì dì dalam tubuhnya.

Hal ìtu karëna përkëmbangan ëmrìonìk yang tìdak normal, dan akhìrnya mëmbëntuk tëratoma.

Bëbërapa tëratoma bahkan mëmìlìkì gìgì dan rambut, dan bërada dì bagìan dalam tubuh.Namun sëbagìan bësar tëratoma jìnak.

Wang mënjëlaskan, dalam sëbulan tërakhìr dëpartëmën tëlah mënërìma dua anak dëngan tumor ovarìum.

Tëratoma dapat ada dalam tubuh untuk waktu lama, jìka tìdak pëcah, ìtu tìdak akan tërasa.

Karëna ìtulah, anak harus mëlakukan pëmërìksaan fìsìk awal jìka mëngalamì sakìt përut yang tìdak wajar, juga dìsarankan untuk mëlakukan pëmërìksaan gìnëkologì.