Cincin Kawin
Cincin Kawin

Ketahuan Dilamar Pakai Cincin Bekas Mantan, Wanita Ini Langsung Tolak Lamaran…

Posted on

Ada Curhatan Sëorang wanìta dì Facëbook tëntang kìsah cìncìn përtunangannya yang cukup mìrìs. Wanìta yang tak dìsëbutkan namanya ìnì bërkata jìka ìa dìlamar 2 tahun yang lalu dëngan cìncìn yang cukup ìndah.

Calon Suamiku mëlamarku dëngan cìncìn ìnì dua tahun sìlam. Aku mënërìmanya pada awalnya,” tulìs wanìta ìnì dì forum Facëbook, sëpërtì yang dìlansìr darì Mìrror.

Awalnya tak ada anëh dëngan kìsah cìnta mërëka hìngga sang wanìta mënyadarì jìka pacarnya mëlamar dìa dëngan cìncìn bëkas yang sama këtìka prìa ìtu mëlamar mantan pacarnya.

“Tapì sëtëlah tau cìncìn ìtu dìbëlìnya untuk mëlamar këkasìhnya dulu, aku langsung mënolak lamarannya,” tulìsnya.

Wanìta ìnì juga mënjëlaskan tëntang hubungan pasca dìlamar. ìa mëngaku masìh mënjalìn cìnta dëngan këkasìhnya tapì tak mëlanjutkan hubungan mërëka pada tahap përtunangan.

“Aku tìdak akan përnah mëlupakan dìa përnah mëmbërìkan cìncìn ìnì dan tìdak akan mënërìma lamarannya dalam waktu dëkat,” jëlasnya.

Rupanya, banyak yang ìba dëngan nasìb wanìta ìnì. Warganët mërasa kasìhan karëna wanìta ìnì dìbërìkan cìncìn bëkas mëlamar mantan këkasìh.

“Buang pacarmu dan carì orang laìn yang tak akan mëmbërìkanmu barang bëkas lagì,” tulìs warganët gëmas.

“Jìka pacarmu mëmpërlakukanmu sëpërtì barang daur ulang, buang dìa kë tëmpat sampah,” sarn warganët yang laìn.

Mëskì bëgìtu, masìh ada juga warganët yang mëmbëla këkasìh waìta ìnì dan sanggup mëmbërìkan kalìmat bìjak sëpërtì “jangan mënyìmpan dëndam untuk hal yang tak pëntìng”.

Mënurut kalìan, apa yang harus dìlakukan wanìta ìnì? Mëmpërtahankan këkasìhnya tapì mënggantì cìncìnnya atau mënggantì cìncìn lëngkap dëngan këkasìhnya sëkalìgus?

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.