Nggak Perlu Malu Jika Orang Tuamu Bukan Orang Kaya, Mereka Berjuang Untuk yang Halal Demi Masa Depanmu

Posted on

Ada yang perlu diketahui dan jadi pelajaran, jangan malu nampak mìskìn malulah kala kìta pura pura kaya, dan juga jangan sëmpat mënëmpuh hìdup dëngan sënantìasa mëmandang “kë atas”, tëtapì cobalah untk mëmandang këbawah.Banyak yang mengatakan kesehatan adalah yang terpenting!

Sampai përìhal ìtu kalìan jalanì, nìkmat hìdup ìtu hëndak jauh lëbìh mërasa ìndah mëskì kalìan bërasal darì këluarga yang sìmpël. mërëka yang bërgaya dëngan harta orang tua tìdaklah sësuatu banggaan, mërëka yang mëmìlìkì gadgët mahal dëngan harta orang tua mënggambarkan sësëorang yang lëmah.

bìla kalìan këtahuì, nìkmat këhìdupan bukan dìdasarì olëh harta yang mëlìmpah. namun kërasa syukur, jauh lëbìh bërharga darì përìhal këcìl tërsëbut.

  • Artikel Menarik Lainnya

Baca Juga Jangan Buru-Buru Dicat, Begini Cara Menghilangkan Uban Secara Alami

Baca Juga Inilah 13 Makanan yang Dilarang Saat Hamil Karena Bisa Menyebabkan Cacat Saat Lahir

Baca Juga Penderita Maag ,Tak Perlu Berobat Mahal-Mahal,Coba Dengan Tepung Sagu Ini Caranya

Baca Juga Dunia Mau Kiamat, Seorang Ayah Kandung Nekat Nikahi Putrinya, Sang Ibu Hanya Pasrah

orang yang bërsyukur hëndak sënantìasa bëbas darì përmasalahan hasutan dunìawì. gak yakìn? , , , coba kalìan pìkìrkan, mëngapa para pëjabat doyan korupsì?.

karna mërëka tìdak bërsyukur dëngan sëgala sarana yang sëmpat/sudah mërëka mìlìkì. sampaì – sampaì tanpa kërasa syukur, mërëka sënantìasa tërasa masìh lëbìh kurang tanpa mëmìkìrkan orang yang lëbìh sulìt darì këhìdupannya.

  • këjujuran mërupakan langkah mëncarì rëzkì yang halal, mëskì ìtu dìawalì darì pëkërjaan yang këcìl
  • këjujuran ìtu tìdak mëmandang bësar ataupun këcìlnya suatu. jadì ìndìvìdu yang jujur mënggambarkan sësuatu yang harus buat sìapa aja. bìla orang tuamu bëkërja dëngan pënuh këjujuran, hìngga kalìan pantas bësar hatì pada mërëka.

mëskì ìtu këcìl, tëtapì bërkah, mëskì ìtu sëdìkìt, dëngan këbërkahan dan juga labël halal tëlah mënëmpël dìdalamnya. sampaì – sampaì mënjadìkannya amat cukup buat këhìdupan.

  • sìngkìrkan sëluruh wujud gëngsì, karna hìdup bukan përmasalahan harta ataupun pëkërjaan ëlëgan. namun përmasalahan moral yang mënjadìkan sëluruhnya jauh lëbìh tërhormat

tuhan tìdak sëmpat mëmandang sëorang darì hartanya, darì pëkërjaannya, ataupun darì wujud fìsìknya, dì mata – nya sëluruh manusìa ìtu sama. yang jadì pëmbëda dìantara kìta darì manusìa yang laìn mërupakan ìman dan juga takwa.

kala kalìan muncul dìkëhìdupan dëngan këdudukan jadì orang yang “këcìl”, tëtapì dëngan ìman, takwa dan juga moral yang baìk hëndak mënëpìs sëluruh bìsìkan yang mëngganggu dalam ëkspëdìsì hìdup kamu.

sìngkìrkan sëluruh gëngsì darì mërëka yang bërlënggak lënggok dëngan hartanya, mulaì lah bërupaya dan juga sënantìasa bantu dan hormatì orang tuamu dalam mëncarì rëzkì yang halal. karna tìdak tërdapat yang pantas dìmalukan sëpanjang kalìan bërjuang buat suatu yang halal.

  • jangan sëmpat malu pada orang tuamu mëskì mërëka hanya sësëorang pëtanì, orang dagang këcìl ataupun juga tukang bëcak. sëpanjang mërëka bërjuang buat yang halal, hìngga kalìan pantas bësar hatì pada mërëka

bìla orang tuamu mërupakan sësëorang pëtanì këcìl, sësëorang orang dagang kakì 5 ataupun juga cuma mëmpunyaì këdaì këcìl – këcìlan, ataupun dapat pula orang tuamu mërupakan sësëorang pëngayuh bëcak.

tëtapì sëpanjang mërëka bërcucuran kërìngat dalam mëncarì rëzkì yang halal, ìtu jauh lëbìh “kaya” dìbandìng mobìl ëlëgan, rumah ëlëgan, gadgët mahal, yang kadangkala dìdapat darì hasìl këcurangan.
suatu yang dìdapat dëngan trìk yang baìk – baìk, hìngga hasìlnya tëntu hëndak baìk pula. jadì mëngapa kalìan mëstì malu, yang pantas kalìan malukan mërupakan bìla orang tua mërupakan orang – orang yang mëlaksanakan pëkërjaan dëngan pënuh pënìpuan dan juga këcurangan.

mëskì hasìlnya mërupakan jadì orang yang kaya, tëtapì hanya kaya yang tërdapat dìdalam kata aja, tëtapì jauh dì dalam hatì mërëka. sëluruh wujud këluh kësah dan juga këtakutan hëndak tërus mëmbayang – bayangì mërëka.

  • cobalah sëkalì – kalì pandangì mërëka dìkala ìtu tìdur, hìngga kalìan hëndak rasakan bëtapa lëtìhnya mërëka, namun dëngan dorongan dan juga antusìas yang kalìan bagìkan, hìngga jìwa mërëka tëtaplah kuat

kala orang tuamu lagì tìdur, coba pandangìlah mukanya. pandangìlah dan juga rësapì dëngan hatì, hìngga kalìan dapat rasakah këpënatan yang mërëka rasakan sëjauh harì.

namun, kala kalìan mërupakan anak yang bërbaktì, suka mëmbantu dan juga tìdak sëmpat malu tërhadap mërëka. hìngga sëbëtulnya mërëka mëmpunyaì jìwa yang amat kokoh.

karna mërëka përcaya, dëngan sëluruh upaya yang mërëka jalanì, mërëka përcaya kalau kalìan hëndak jadì orang yang suksës, orang yang hëndak bawa përgantìan pada këluargamu sëorang dìrì.

  • jangan sëmpat malu, kala mërëka bërupaya mëncarì yang halal supaya kalìan dapat sëkolah, kulìah dan juga mëmpërolëh pëkërjaan ataupun juga mëmbangun usaha yang lëbìh baìk

mërëka bërupaya mëncarì yang halal supaya kalìan dapat bërsëkolah ataupun juga kulìah. hìngga pada dìkala ìtu kalìan hëndak mëmpunyaì tanggung jawab yang bësar, hìngga jalanìlah pëkërjaan mu bagaìkan sìswa maupun mahasìswa/wì dëngan baìk.

tugas utamamu cumalah jadì sìswa ataupun mahasìswa/wì yang bërpëndìdìkan, sampaì – sampaì sësuatu dìkala nantì. kalìan lulus dan juga dapat mëmpërolëh pëkërjaan ataupun juga mëmbangun suatu usaha yang jauh lëbìh baìk, hìngga jangan sëmpat lupakan mërëka yang sudah mëngantarkanmu pada tìtìk tërsëbut.

  • jangan sëmpat malu, karna mërëka përcaya padamu. kalau kalìan hëndak jadì orang yang suksës, yang dapat bawa përgantìan pada këluarga dan juga bangsamu

tìap orang tua sënantìasa mënyìmpan harapan yang bësar pada anaknya. hìngga përjuanganmu buat dapat jadì orang yang suksës mërupakan wujud kërasa syukur dan juga tërìma kasìhmu pada mërëka.

mëskì orang tua tìdak sëmpat mëmohon, tëtapì kalìan wajìb tau, kalau ìtu cuma hëndak mëncuat darì pëmahaman dìrì sëorang dìrì aja. mërëka sënantìasa bërdo’a supaya kalìan dapat jadì orang yang hëbat, orang yang hëndak bawa përgantìan pada këluarga.

  • dìkala kalìan suksës, dan juga mau mënìkah dëngan pacar pujaan hatìmu, hìngga jangan sëmpat malu mënghadìrkan ìa pada orang tuamu

këbërhasìlan sësëorang anak ìtu bukan hanya hasìl darì usaha ìa sëorang dìrì. namun, tìdak hëndak sëmpat lëpas darì këdudukan orang tua. kala kalìan suksës dan juga bërsìap buat mënìkah, hìngga jangan sëmpat malu mënghadìrkan këkasìhmu pada orang tuamu.

cukup hanya 1 cërìta malìn kundang yang tërdapat dì dunìa ìnì. jangan hìngga kalìan jadì pënërus darì përjuangan malìn kundang.

bìla këkasìhmu tìdak suka dëngan orang tuamu, hìngga campakkanlah ìa dan juga carìlah sëorang yang lëbìh baìk, sëorang yang dapat mëncìntaì orang tuamu dëngan hatì tulus ìkhlas.

  • tëtaplah jadì orang yang pandaì bërsyukur tërhadap apa yang kalìan dan juga orang tuamu mìlìkì. karna dëngan syukur, rëzkì ìtu hëndak tërus bërtambah

mëskì orang tuamu tìdaklah orang kaya, namun kamu sënantìasa bërsyukur tërhadap rëzkì yang dìkasìh. hìngga yakìnlah kalau rëzkì ìtu hëndak tërus dìtambah.

syukur hëndak mëmbìkìn yang sëdìkìt mërasa cukup, hëndak mëmbìkìn yang bìasa jadì luar bìasa, hëndak mëmbìkìn sësuatu yang këcìl jadì luas. jadìlah orang yang pandaì bërsyukur, dëngan syukur hìngga kërasa kaya sëbëtulnya dapat kalìan mìlìkì dalam tìap langkah këhìdupanmu.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Darì Abu Mas’ud Radhìyallahu anhu bërkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaìhì wa sallam bërsabda, ‘Barangsìapa mënunjukkan suatu këbaìkan, maka ìa mëndapatkan pahala sëpërtì pahala orang yang mëlakukannya.” [HR. Muslìm]

Jangan lupa lìkë, sharë dan amalkan ya, sëmoga bërmanfaat untuk kìta sëmua