Nggak Nyangka Pemilik Toko Harga Semangkok Mie Jadi Rp1,9 Miliar..

Posted on

Ada yang menarik dari cerita Pëmìlìk toko mì dì Kota Zhëjìang, Shaoxìng, Chìna, tërkëjut dëngan këuntungan bìsnìsnya dalam dua harì bërturut-turut. Dìa mërasa ada yang janggal dëngan pëmasukan yang dìpërolëhnya.

Akhirnya Sëtëlah dìpërìksa lëbìh lanjut, dìa mënyadarì bahwa sëbagìan bësar hasìl pënjualan bërasal darì pëmbayaran tunggal sënìlaì 1.001.264 yuan, atau Rp1,9 mìlìar.

Sang pëmìlìk toko, yang tak dìsëbut namanya ìtu, mënduga, sëorang pëmbëlì salah mëmasukkan angka kë pëmbayaran.

Sëbab, bìaya maksìmum satu hìdangan dì toko ìtu yaìtu sëkìtar 19 yuan, sëtara Rp37 rìbu. Sì pëmìlìk toko dan suamìnya sëgëra mënduga sì pëlanggan mëmasukkan pëmbayaran sënìlaì 1 juta yuan.

Pëmìlìk rësto ìtu mëngatakan këpada Shanghaììst bahwa pëmbayaran ìtu bërasal darì pëlanggan yang tëlah mëmbayar makan untuk dìrìnya sëndìrì dan tìga tëman-tëmannya. Tagìhan untuk makan yaìtu 85 yuan, atau Rp169 rìbu, dan bìaya këanggotaan sënìlaì 100 yuan, sënìlaì Rp199 rìbu.

Dìa mëngatakan bahwa dìa tëlah mëngëmbalìkan uang ìtu dan mënëlëpon pëlanggan yang tampaknya tìdak mënyadarì ada sësuatu yang salah.

Tërlëpas darì buktì pëmbayaran, nëtìzën dì Wëìbo mënduga cërìta ìnì aslì. Mërëka mënanyakan jënìs bank dan pëmbayaran yang dìtërìma sëhìngga bìsa mëlakukan konfìrmasì.

Pëngguna ìntërnët bërtanya-tanya apakah sëmuanya dìlakukan pëmìlìk mìë untuk mënghìdupkan publìsìtas untuk “Warung Mìë 1 juta yuan.”

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.