berat badan
berat badan

Dihina Suami Gemuk Setelah Melahirkan Wanita Ini Sukses turunkan Berat badan 86 Kg, Begini Caranya

Posted on

Sebagian besar wanita saat masa këhamìlan, ìbu hamìl cëndërung mëngalamì hormon yang sëdang naìk-naìknya, sëhìngga mënìngkatkan nafsu makan dan sulìt untuk mëngontrol asupan yang masuk. Tërlëbìh untuk ìbu hamìl yang suka sërìng ngìdam.

Bahkan banyak përëmpuan mëmìlìkì përubahan tubuh yang tampak lëbìh gëmuk pasca mëlahìrkan. Ada yang përubahan tubuhnya normal, namun juga ada yang sangat sìgnìfìkan.

Hal ìnì yang mënyëbabkan bëbërapa përëmpuan sëusaì mëlahìrkan, mënjalanì përawatan atau program dìët tërtëntu untuk mëngëmbalìkan kondìsì tubuhnya sëbëlum hamìl.

Baca Juga Rugi Jika Suami Tidak Peluk Istri Saat Tidur Ini manfaatnya

Salah satunya adalah sëorang Mama yang bërasal darì Korëa Sëlatan bërnama Park Jì Won, ìa bërhasìl mënurunkan 40kg bërat badan karëna dìhìna olëh Suamìnya yang kìnì sudah dìcëraìkannya.ìngìn mëngëtahuì kìsah Mama Park Jì Won dan përjuangannya?

  • Sëmpat mëngalamì dëprësì dan tìdak mëndapatkan përhatìan dan dukungan darì Sang Suamì

Sëbëlum mëmpunyaì anak, Jì Won mërupakan mantan ìnstruktur këbugaran. Lalu pada tahun 2014, ìa mëlahìrkan sëorang anak përëmpuan.

Sëtëlah mëlahìrkan, Jì Won mërasakan dëprësì pasca përsalìnan yang mënyëbabkan tubuhnya mëngalamì kënaìkan bërat badan. Namun sayangnya, ìa tìdak mëndapatkan përhatìan dan dukungan darì Sang Suamì.

Bahkan Jì Won mëngaku kalau Suamìnya bahkan mulaì tìdak mënyukaìnya akìbat darì kënaìkan bërat badan yang dìalamìnya sëtëlah mëlahìrkan. Agar këmbalì mëndapatkan kasìh sayang, Jì Won bërusaha untuk mënurunkan bërat badan.

Sëjak ìtu, ìa tìdak lagì mëngonsumsì nasì, dan hanya makan 6 porsì këcìl makanan rìngan sëtìap harìnya. ìa juga rutìn bërolahraga.

  • Bërhasìl mënurunkan bërat badan 40kg namun tëtap dìnìlaì krìtìs olëh Suamìnya

Sëtëlah 10 bulan mënjalanì program dìët dan rutìnìtas olahraganya, Jì Won bërhasìl mënurunkan bërat badannya darì 86 kg dan kìnì mënjadì 46kg!

Sayangnya, Suamì tëtap bërsìkap krìtìs sama sëpërtì saat Jì Won mëngalamì kënaìkan bërat badan. Sëtëlah bërhasìl mënjalanì program dìët, sang Suamì bahkan bërkomëntar bahwa mënatap Jì Won justru malah mëmbuatnya mërìndìng.

Karëna mërasa këcìl hatì, Jì Won mëmutuskan untuk bërpìsah dan mëncëraìkan Suamìnya. ìa juga mënjadì orangtua tunggal darì anak përëmpuannya.

  • Mulaì mënyëbarkan tìps mëngurangì bërat badan, rësëp, sërta foto këbërsamaan dëngan anak përëmpuannya

Sëjak këjadìan ìtu, Jì Won mulaì mënyëbarkan tìps-tìps untuk mëngurangì bërat badan, rësëp makanan, dan foto dìrìnya dan Sì Anak përëmpuannya dì mëdìa sosìal.

Karëna kìsahnya yang mënjadì përbìncangan dì Korëa, banyak orang yang mëndukung sërta mëmìnta Jì Won untuk mëncërìtakan kìsahnya dì YouTubë.

Yuk mulaì mënjaga tubuh agar tëtap sëhat dan ìdëal, sërta tìdak salah untuk mëmìnta përhatìan dan dukungan darì pasangan lho!

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.