Sengaja Pelesetkan Lirik Lagu Begadang Rhoma Irama, Pemuda di Palembang Di4ni4ya hingga Tew4s

Posted on

Ada yang menarik dari cerita Sëorang pëmuda dì Palëmbang, Sumatëra Sëlatan mërëg4ng nyawa usaì dìanì4ya tëmannya sëndìrì lantaran mëmpëlësëtkan lìrìk lagu “Bëgadang” yang dìpopulërkan Rhoma ìrama.

Dia Korban yang dìkëtahuì bërama M Agung Kukuh (16) tëw4s sëtëlah dìtusuk olëh pëlaku ìnìsìal HS (16). Pëlaku bërhasìl dìtangkap tìm Unìt Rëskrìm Polsëk ìlìr Barat ìì Palëmbang, këtìka hëndak mëlarìkan dìrì.

Kapolsëk ìlìr Barat ìì Palëmbang Kompol Agus H mëngatakan, përìstìwa ìtu bërmula këtìka pëlaku HS sëdang lëwat dì dëpam këdìaman korban yang bërada dì kawasan Këcamatan ìlìr Barat ìì.

Këtìka lëwat, HS mëndëngar korban Agung sëdang mënyanyìkan lagu “Bëgadang” mìlìk sang Raja Dangdut. Akan tëtapì, lìrìk yang dìnyanyìkan korban ìtu dìpëlësëtkan hìngga akhìrnya mëmbuat pëlaku tërsìnggung.

“Korban dan pëlaku sëmpat adu mulut, karëna korban mëmpëlësëtkan lagu ìtu dëngan kata-kata ëjëkan. Namun, saat ìtu dìlëraì olëh tëman-tëman mërëka,” kata Agus, saat gëlar përkara, Sabtu (23/11/2019).

Usaì dìlëraì, korban dan pëlaku këmbalì bërtëmu saat sëdang mënonton kuda lumpìng tak jauh darì tëmpat tìnggal mërëka.

Këtìka bërtëmu, pëlaku mënghampìrì korban. Namun, korban Agus langsung mëngëluarkan pìsau dan mënusuk HS. HS akhìrnya mëmbalas tusukan ìtu, hìngga mënyëbabkan korban tëw4s.

“Pëlaku sëmpat mëncoba kabur kë luar Palëmbang. Namun, bërhasìl dìgagalkan. Hasìl pëmërìksaan, këduanya mëmang sudah lama mëmìlìkì dëndam. Puncaknya, pëlaku marah saat lagu ìtu dìpëlësëtkan,” ujar Agus.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.